Przejdź do treści

Zasady korzystania

Zasady korzystania z Witryny internetowej

Niniejsza strona (wraz z odnoszącymi się do niej dokumentami, tj. m.in. z naszą Polityką prywatności, Zasadami dotyczącymi cookies oraz Zasadami dopuszczalnego użytkowania) przedstawia zasady korzystania z Witryny  internetowej  http://karta-paliwowa.pl/ (zwanej dalej „Witryną”) przez gości i zarejestrowanych użytkowników. Prosimy o uważne zapoznanie się z tymi zasadami przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. Rozpoczynając korzystanie z Witryny użytkownik tym samym oświadcza, że zgadza się na niniejsze zasady i zobowiązuje się ich przestrzegać. W przypadku niewyrażenia zgody, prosimy o niekorzystanie z Witryny.

 

Informacje o nas

http://karta-paliwowa.pl/   jest Witryną obsługiwaną przez FleetCor Poland Sp. z o. o. („My”) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 56c, 00-803 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 505365, posiadająca numer NIP: 5252584121, nr REGON: 147190446. Powyższy adres jest również naszym głównym adresem handlowym.

Można kontaktować się z nami za pomocą email pod adresem: info@karta-paliwowa.pl.

 

Dostęp do Witryny

Dostęp do Witryny jest tymczasowy i zastrzegamy sobie prawo do zakończenia oraz zmiany usług świadczonych w ramach Witryny. W takim przypadku użytkownik zostanie poinformowany o zmianach zgodnie z procedurą opisaną w części „Zmiany” poniżej. Nie będziemy ponosili żadnej odpowiedzialności prawnej, jeżeli w pewnej chwili lub przez pewien okres czasu Witryna będzie z jakichkolwiek przyczyn niedostępna z zastrzeżeniem odpowiedzialności prawnej, która nie może być wyłączona lub ograniczona na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli użytkownik samodzielnie wybiera lub otrzymuje kod identyfikacyjny, hasło, czy inne informacje  w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, należy traktować takie dane jako poufne i zakazuje się ich ujawniania osobom trzecim. Zastrzegamy sobie prawo do dezaktywacji w dowolnej chwili kodu identyfikacyjnego lub hasła, zarówno wybranego przez użytkownika, jak i przydzielonego przez nas, jeżeli w naszej opinii użytkownik naruszył jakikolwiek warunek określony w niniejszych zasadach.

Korzystając z naszej Witryny użytkownik musi stosować się do warunków lub zasad dotyczących dozwolonego korzystania o których powiadamiamy, włącznie z Zasadami dopuszczalnego użytkowania.

Użytkownik odpowiada za wszelkie przygotowania niezbędne do uzyskania dostępu do naszej Witryny. Użytkownik ma również obowiązek upewnić się, że wszystkie osoby korzystające z Witryny za pośrednictwem jego połączenia internetowego mają świadomość niniejszych Zasad i zgadzają się ich przestrzegać  .
Do korzystania z Witryny niezbędne jest posiadanie zaktualizowanej, standardowej przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer lub Google Chrome) i urządzenia obsługującego taką przeglądarkę.

 

Prawa własności intelektualnej

Treści zamieszczone w Witrynie  są chronione przepisami i traktatami o prawach autorskich na całym świecie.

Dozwolone jest wydrukowanie jednej kopii i pobranie fragmentów dowolnej strony/stron naszej Witryny do użytku osobistego, a także odsyłanie innych członków organizacji użytkownika do  materiałów publikowanych w Witrynie. Zakazuje się wprowadzania zmian do papierowych i cyfrowych kopii materiałów wydrukowanych lub pobranych w jakiejkolwiek formie; niedozwolone jest również wykorzystanie ilustracji, fotografii, sekwencji wideo lub audio i innych elementów grafiki w oderwaniu od towarzyszącego im tekstu.

Niedozwolone jest wykorzystywanie jakiejkolwiek części materiałów zawartych w Witrynie w celach komercyjnych bez otrzymania licencji od nas lub naszych licencjodawców. Drukowanie, kopiowanie lub pobieranie jakiejkolwiek części Witryny stanowiące naruszenie niniejszych zasad poskutkuje natychmiastowym odebraniem prawa do korzystania z Witryny, a użytkownik będzie musiał, w zależności od naszej decyzji, zwrócić lub zniszczyć wszelkie sporządzone przez siebie kopie materiałów.

 

Poleganie na umieszczanych informacjach

Komentarze i inne materiały zamieszczane w naszej Witrynie nie stanowią porad, na których należy polegać. Zrzekamy się zatem wszelkiej odpowiedzialności prawnej za skutki wynikające z polegania na tych materiałach przez jakiegokolwiek gościa Witryny lub kogokolwiek, kto został poinformowany o jej zawartości z zastrzeżeniem odpowiedzialności prawnej, która nie może być wyłączona lub ograniczona na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

Odpowiedzialność prawna

Materiały prezentowane na naszej Witrynie udostępniane są bez żadnych gwarancji, warunków i poręczeń dotyczących ich precyzyjności. W stopniu dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, My, wraz z innymi członkami naszej grupy spółek oraz stronami trzecimi z nami powiązanymi, jednoznacznie zrzekamy się niniejszym:

 • wszelkich warunków, gwarancji i innych ustaleń sugerowanych przez ustawę, prawo zwyczajowe i prawo słuszności.
 • wszelkiej odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe straty i szkody poniesione przez użytkownika w związku z naszą Witryną lub w związku z korzystaniem, niemożliwością korzystania lub rezultatami korzystania z Witryny, z jakichkolwiek innych powiązanych z nią stron lub zamieszczonych na niej materiałów, włącznie z odpowiedzialnością, bez ograniczeń, za:
  • utratę dochodów lub obrotów;
  • utratę działalności gospodarczej;
  • utratę zysków lub kontraktów;
  • utratę spodziewanych dochodów;
  • utratę danych;
  • utratę renomy;
  • stracony czas zarządzania lub czas biurowy; oraz
  • jakiekolwiek straty lub szkody bez względu na to, jak powstały i czy są wynikiem deliktu (w tym zaniedbania), zerwania umowy czy też innych przyczyn, nawet możliwych do przewidzenia pod warunkiem, że zastrzeżenie to nie uniemożliwi wnoszenia roszczeń dotyczących utraty lub uszkodzenia dóbr materialnych użytkownika ani żadnych innych roszczeń dotyczących bezpośrednich strat finansowych, które nie są wykluczone w powyższych kategoriach.

Nie ogranicza  to naszej odpowiedzialności prawnej z tytułu śmierci lub uszkodzenia ciała będących skutkiem naszego zaniedbania, ani naszej odpowiedzialności w wypadku świadomego wprowadzenia w błąd czy też jakiejkolwiek innej odpowiedzialności prawnej, której nie można wyłączyć lub ograniczyć na mocy obowiązującego prawa.

 

Informacje o użytkowniku i jego odwiedzinach w Witrynie

Przetwarzamy informacje dotyczące użytkowników zgodnie z wewnętrzną Polityką prywatności podaną na naszej Witrynie. Korzystając z Witryny użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie tych informacji i zaświadcza, że wszystkie podane przez niego dane są prawdziwe.

 

Transakcje zawierane za pośrednictwem naszej Witryny

Umowy dotyczące dostarczania towarów lub usług tworzone za pośrednictwem naszej Witryny albo w wyniku odwiedzin użytkownika podlegają naszym warunkom i zasadom  , ustanowionym zgodnie z obowiązującym prawem. Te warunki i zasady są wyszczególnione  kiedy użytkownik składa wniosek o otrzymanie naszych towarów i usług.

 

Zamieszczanie materiałów na naszej Witrynie

Korzystanie z funkcji pozwalających na zamieszczanie materiałów na naszej Witrynie lub kontaktowanie się z innymi użytkownikami Witryny wymaga przestrzegania standardów zawartości określonych w Zasadach dopuszczalnego użytkowania. Użytkownik poświadcza, że wszelkie zamieszczone treści są zgodne są z tymi standardami i zobowiązuje się zrekompensować wszelkie straty wynikające z ewentualnego naruszenia tej gwarancji.

Użytkownik oświadcza, ze treści zamieszczane przez niego w Witrynie nie naruszają cudzych praw autorskich oraz że przysługują temu użytkownikowi wszelkie prawa do korzystania z tych treści. Korzystając z Witryny, użytkownik godzi się tym samym na wykorzystywanie przez FleetCor Poland sp. z o.o.  jakichkolwiek zamieszczonych przez użytkownika treści w celu kopiowania, rozprowadzania i udostępniania ich osobom trzecim w dowolnym celu.

Nie odpowiadamy i nie ponosimy odpowiedzialności prawnej wobec osób trzecich za treść i prawdziwość materiałów zamieszczanych przez użytkownika lub jakichkolwiek innych użytkowników Witryny  . Nie monitorujemy treści zamieszczanych przez użytkownika.

Zastrzegamy sobie prawo usunięcia dowolnego materiału lub zamieszczonego wpisu, jeżeli uznamy to za stosowne.

 

Wirusy, hakerstwo i inne czyny zabronione

Niedozwolone jest niewłaściwe użycie Witryny przez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub prowadzą do uszkodzeń technologicznych.  Zakazane są próby nieautoryzowanego dostępu do Witryny, serwera, na którym jest umieszczona, oraz do innych serwerów, komputerów czy baz danych połączonych z Witryną. Niedozwolone są ataki typu DoS (odmowa usługi) i DDoS (rozproszona odmowa usługi).
Naruszenie tych postanowień może stanowić przestępstwo w świetle Kodeksu Karnego (ustawa z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz. U. z 1997 r., Nr 88, Poz. 553 z późn. zm.) . Każde takie naruszenie będziemy zgłaszać właściwym organom ścigania i będziemy współpracować z  tymi organami poprzez ujawnienie im tożsamości danego użytkownika. W wypadku naruszenia wymienionych zasad, prawo użytkownika do korzystania z Witryny zostanie natychmiast wstrzymane.

Nie ponosimy odpowiedzialności prawnej za straty lub szkody spowodowane przez ataki typu DDos (rozproszona odmowa usługi), wirusy lub inne elementy technologicznie szkodliwe, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dane lub inne materiały należące do użytkownika w wyniku korzystania z Witryny lub pobierania materiałów zamieszczonych w Witrynie, bądź na jakiejkolwiek innej stronie z nią powiązanej z zastrzeżeniem odpowiedzialności prawnej, która nie może być wyłączona lub ograniczona na podstawie obowiązujących przepisów prawa..

 

Łącza odsyłające do naszej Witryny

Można zamieścić łącze odsyłające do naszej strony głównej, pod warunkiem, że będzie to zrobione w sposób uczciwy i zgodny z prawem i nie zaszkodzi to naszej reputacji ani jej nie nadużyje. Nie wolno jednak zamieszczać łączy w sposób sugerujący jakąkolwiek formę powiązania, aprobaty lub poparcia z naszej  strony, jeśli takie nie istnieją.

Zabrania się zamieszczania łącza na stronie, która nie jest własnością jej użytkownika.

Nie wolno wyświetlać Witryny w ramce umieszczonej na stronie innej witryny ani tworzyć łączy do innych części Witryny niż strona główna. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia zgody na umieszczenie łączy bez wcześniejszego powiadomienia. Strona internetowa, na której zostaje umieszczone łącze, musi spełniać pod każdym względem wszystkie standardy wymienione w Zasadach dopuszczalnego użytkowania. 

Użytkownicy pragnący wykorzystać materiały zawarte w Witrynie inaczej niż w sposób opisany powyżej, proszeni są o kierowanie wniosków na adres info@karta-paliwowa.pl lub do działu marketingu firmy FleetCor Poland Sp. z o. o. pod adresem Al. Jerozolimskie 56c, 00-803, Warszawa, Polska

 

Łącza z naszej Witryny

Jeżeli nasza Witryna zawiera łącza odsyłające do innych stron i zasobów udostępnianych przez strony trzecie, to udostępnia je wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mamy żadnej kontroli nad zawartością tych stron lub zasobów i nie ponosimy odpowiedzialności za nie ani za jakiekolwiek straty i szkody powstałe w wyniku ich wykorzystania.

 

Jurysdykcja i obowiązujące prawo

Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć lub być powiązane z odwiedzinami na naszej Witrynie, rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Jednakże zachowujemy prawo do wszczęcia postępowania przeciwko użytkownikowi, który naruszy niniejsze warunki w swoim kraju zamieszkania lub w innym kraju.
Niniejsze zasady korzystania z Witryny oraz wszelkie spory bądź roszczenia wynikające lub powiązane z tymi zasadami, z ich przedmiotem lub tworzeniem (w tym spory lub roszczenia pozaumowne), będą podlegały prawu polskiemu  i zgodnie z nim będą interpretowane. 

 

Zmiany 

Jesteśmy uprawnieni do zmiany Warunków korzystania w szczególności w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a użytkownicy zostaną o nich poinformowani co najmniej 14 dni przed datą udostępnienia nowej treści Warunków korzystania. Użytkownicy, którzy posiadają konto, zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Warunków korzystania poprzez e-mail podany przy rejestracji konta. Użytkownik, który nie zgadza się ze zmianami, jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

 

Wątpliwości użytkowników

Wszelkie wątpliwości dotyczące treści znajdujących się w naszej Witrynie prosimy kierować do działu prawnego na adres  FleetCor Poland Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 56c, 00-803, Warszawa, Polska. Dziękujemy za skorzystanie z Witryny.