Przejdź do treści

Warunki korzystania

Zasady dopuszczalnego użytkowania

Niniejsze zasady dopuszczalnego użytkowania  (oraz  Zasady korzystania z Witryny internetowej) określają warunki, na jakich użytkownik może korzystać z naszej witryny internetowej http://karta-paliwowa.pl/ (zwanej dalej „Witryną”). Niniejsze zasady dopuszczalnego użytkowania obowiązują wszystkich użytkowników oraz gości Witryny. Korzystanie z Witryny oznacza, że użytkownik zgadza się i zobowiązuje się przestrzegać wszystkich zasad dopuszczalnego użytkowania, które są uzupełnieniem Zasad korzystania z Witryny internetowej podanych na naszej stronie.

 

Niedozwolone użycie

 • Użytkownik może korzystać z naszej Witryny wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Zabrania się korzystania z niej:
  • w jakikolwiek sposób, który łamie obowiązujące prawa i przepisy lokalne, krajowe i międzynarodowe;
  • w jakikolwiek sposób, który jest nielegalny lub oparty na oszustwie, albo którego celem lub skutkiem jest złamanie prawa lub oszustwo;
  • w celu skrzywdzenia lub usiłowania skrzywdzenia w jakikolwiek sposób osoby nieletniej;
  • w celu wysłania, świadomego otrzymania, umieszczenia, pobrania, użycia lub ponownego użycia treści, które nie są zgodne z zamieszczonymi poniżej standardami zawartości;
  • do przekazywania lub wysyłania niezamawianych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych lub promocyjnych lub innych podobnych form oferowania usług (spam);
  • do świadomego przekazywania danych, wysyłania lub zamieszczenia treści zawierających wirusy, trojany, robaki, bomby czasowe, rejestratory naciśnięć klawiszy, oprogramowanie typu spyware i adware, lub jakiekolwiek inne szkodliwe programy lub podobne kody komputerowe stworzone w celu zakłócenia pracy oprogramowania lub sprzętu komputerowego;
 • Użytkownik zobowiązuje się również, że nie będzie:
  • reprodukować, duplikować kopiować ani odsprzedawać jakiejkolwiek części naszej Witryny w sposób łamiący postanowienia zawarte w Zasadach korzystania z Witryny internetowej podanych na naszej stronie;
 • korzystać bez autoryzacji, ingerować, uszkadzać ani zakłócać:
  • jakiejkolwiek części Witryny;
  • sprzętu czy sieci, na których mieści się Witryna;
  • oprogramowania używanego przy udostępnianiu Witryny; ani też
  • sprzętu, sieci lub oprogramowania będących własnością, lub w użytku osoby trzeciej.

 

Usługi interaktywne

Od czasu do czasu możemy udostępniać na naszej Witrynie usługi interaktywne , m.in.:

 • czat roomy,
 • tablice ogłoszeniowe.

(zwane dalej „Usługami interaktywnymi”).

Tam, gdzie zapewniamy Usługi interaktywne, podajemy użytkownikom jasne informacje o rodzaju oferowanych usług, o tym, czy są moderowane i jeśli tak, to w jaki sposób (np. czy są moderowane przez człowieka czy przez automat).

Dołożymy wszelkich starań, żeby oszacować wszelkie możliwe formy ryzyka dla użytkowników (a w szczególności dla dzieci) pochodzące od osób trzecich i związane z korzystaniem z Usług interaktywnych udostępnianych na naszej Witrynie; w każdym takim przypadku zdecydujemy, czy konieczna jest zmiana takiej usługi (włącznie z decyzją na temat tego, jaki rodzaj zmiany powinien zostać użyty) w świetle tego ryzyka. Nie mamy jednak obowiązku nadzorowania, monitorowania czy moderowania jakichkolwiek Usług interaktywnych oferowanych na naszej Witrynie i zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności prawnej za straty lub szkody powstałe w wyniku korzystania z jakichkolwiek Usług interaktywnych przez użytkownika przy naruszeniu naszych standardów jakości, bez względu na to, czy dana usługa podlega moderowaniu czy też nie, z zastrzeżeniem odpowiedzialności prawnej, która nie może być wyłączona lub ograniczona na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Korzystanie z którejkolwiek z naszych Usług interaktywnych przez osobę nieletnią wymaga zgody rodzica lub opiekuna. Radzimy rodzicom, którzy pozwalają swoim dzieciom na korzystanie z Usług interaktywnych, aby rozmawiali z nimi o bezpieczeństwie w sieci ponieważ moderacja nie zawsze jest niezawodna. Osobom nieletnim, które korzystają z usług interaktywnych, należy uświadomić potencjalne ryzyko z nimi związane.

Jeśli Usługa interaktywna jest przez nas moderowana, wtedy zazwyczaj umożliwiamy kontakt z moderatorem w razie pojawienia się obaw lub trudności.

 

Standardy zawartości

Niniejsze standard zawartości dotyczą wszelkich treści zamieszczanych przez użytkownika na naszej Witrynie (zwanych dalej Treściami) oraz wszelkich Usług interaktywnych z nią powiązanych.

Użytkownik musi stosować się zarówno do ducha, jak i do litery poniższych standardów. Standardy te odnoszą się zarówno do każdej części jakiejkolwiek zamieszczanej Treści z osobna, jak i do jej całości.

Treści muszą:

 • być zgodne z prawdą (jeśli stwierdzają fakty);
 • wyrażać szczere przekonanie (jeśli wyrażają opinię);
 • być zgodne z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, lub w kraju, z którego są przesyłane.

Treści nie mogą:

 • zawierać materiałów zniesławiających inne osoby;
 • zawierać materiałów obscenicznych, obraźliwych, nienawistnych lub podżegających;
 • promować materiałów o charakterze erotycznym;
 • nawoływać do przemocy;
 • promować dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, wyznanie, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek;
 • naruszać praw autorskich, praw do bazy danych lub znaku towarowego innej osoby;
 • wprowadzać w błąd inne osoby;
 • być stworzone w wyniku naruszenia obowiązków prawnych wobec osób trzecich,  na przykład naruszenia warunków umowy lub zobowiązania do zachowania poufności;
 • promować jakiejkolwiek działalności niezgodnej z prawem;
 • zawierać gróźb lub naruszać lub pogwałcać prywatność innych osób, powodować irytację, niedogodności lub niepotrzebny niepokój;
 • potencjalnie nękać, denerwować, zawstydzać, niepokoić lub drażnić inne osoby;
 • być wykorzystywane w celu podszywania się pod inne osoby lub w celu podawania przez użytkownika fałszywej tożsamości lub nieprawdziwych powiązań z innymi osobami;
 • sprawiać wrażenia, że to My jesteśmy ich źródłem, jeśli faktycznie tak nie jest;
 • popierać, promować lub wspierać działania niezgodne z prawem, takie jak (dla przykładu) naruszenia praw autorskich lub nadużycia komputerowe.

 

Zawieszenie i zablokowanie dostępu

W przypadku naruszenia niniejszych Zasad dopuszczalnego użytkowania w wyniku korzystania z naszej Witryny przez użytkownika możemy podjąć stosowne  działania, mające na celu likwidację skutków takiego naruszenia i zapobieżenie podobnym sytuacjom w przyszłości.

Niezastosowanie się do niniejszych Zasad dopuszczalnego użytkowania stanowi poważne naruszenie warunków użytkowania określających zasady korzystania z naszej Witryny i może poskutkować podjęciem przez nas następujących działań:

 • natychmiastowym, tymczasowym lub stałym wycofaniem prawa do korzystania z Witryny;
 • natychmiastowym, tymczasowym lub stałym usunięciem wpisów lub materiałów zamieszczonych przez użytkownika na naszej Witrynie;
 • udzieleniem napomnienia;
 • wszczęciem postępowania sądowego przeciwko użytkownikowi, mającego na celu wyegzekwowanie zwrotu kosztów wynikających z niezastosowania się do zasad (w tym między innymi, rozsądnie oszacowanych kosztów administracyjnych i sądowych);
 • podjęciem dalszych środków prawnych przeciwko użytkownikowi;
 • ujawnieniem tych informacji organom egzekwowania prawa, tak, jak uznamy to za stosowne.

Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności prawnej za działania podjęte w odpowiedzi na naruszenie Zasad dopuszczalnego użytkowania z zastrzeżeniem odpowiedzialności prawnej, która nie może być wyłączona lub ograniczona na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Nasze potencjalne działania opisane w niniejszych Zasadach nie podlegają ograniczeniom i możemy podjąć inne dowolne kroki, które uznamy za stosowne.

 

Zmiany Zasad dopuszczalnego użytkowania

Z ważnych przyczyn, jak np. zmiana prawa czy możliwości technicznych, Zasady dopuszczalnego użytkowania mogą ulec zmianie. Użytkownicy będą informowani o zmianach za pośrednictwem niniejszej strony. W przypadku wprowadzenia zmian użytkownik będzie proszony o potwierdzenie, że się z nimi zapoznał, aby móc kontynuować korzystanie ze strony.